ผู้บริหาร

นายวิชกร ดวงแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ลิ้งค์น่าสนใจ

แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
ข่าวการศึกษา์
ห้องพักครู
แผนการสอน
บันทึกคุณครู
Tip & tricks
สหกรณ์เพื่อนครู
กฎหมาย และ พ.ร.บ.
ชุมชนผลงานครูฯ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/08/2011
ปรับปรุง 08/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 235566
Page Views 249692
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
วันสำคัญเดือนกุมภาพันธ์

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ โรงเรียนบ้านปางปุก สพป.น่าน เขต 2 อ.สองแคว ด้วยความยินดียิ่ง

รูปภาพนายวิชกร  ดวงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางปุก

    
       นายบุญญฤทธิ์  ปันกัน          นายศิริ  ไชยช่อฟ้า             นายกิตติชัย  ก้อนใหม่
            ครู ชำนาญการ                          ครู ชำนาญการ                   พนักงานราชการ


      
      นางสาวจงกล  แก้วโก          นางจินตนา  ไชยช่อฟ้า    นางสาวประภาวดี รัตนประภา  
           ครู ชำนาญการ                          ครู ชำนาญการ                      ครูอัตราจ้างนายสนิท  ยะแสง
นักการภารโรงดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต 2 และศน.สมศักดิ์ จันทร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปางปุก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะครู ขอบคุณครับ

รูปภาพของ Krusiri Chaichorpha
รูปภาพของ Krusiri Chaichorpha
รูปภาพของ Krusiri Chaichorpha
รูปภาพของ Krusiri Chaichorpha
รูปภาพของ Krusiri Chaichorpha

      โรงเรียนบ้านปางปุก และโรงเรียนบ้านปางกอม อ.สองแคว สพป. น่าน เขต 2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 5-7 มี.ค. 57
 
 
 


ธงชาติเคลื่อไหวประเทศไทยธงชาติเคลื่อไหวประเทศบรูไนธงชาติเคลื่อไหวประเทศกัมพูชาธงชาติเคลื่อไหวประเทศอินโดนิเซียธงชาติเคลื่อไหวประเทศลาว
ธงชาติเคลื่อไหวประเทศมาเลเซียธงชาติเคลื่อไหวประเทศพม่าธงชาติเคลื่อไหวประเทศฟิลิปปินส์ธงชาติเคลื่อไหวประเทศสิงคโปร์ธงชาติเคลื่อไหวประเทศเวียดนาม
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
           

 

 

คลิกที่นี่ครับ


:: ข่าวจากโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 :

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้น ป.1

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้น ป.2 ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้น ป.2 ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้น ป.3

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้น ป.4

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้น ป.5

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้น ป.6

แผนการจัดการเรียนรู้ 10 วิชา ป.1-6แบบ backward design
แผนการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ป.1-ป.6
แผนการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.1-ป.6
แผนการจัดการเรียนรู้คละชั้น สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 

สามารถเลือก download ได้โดยการ Click ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี้

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

 

 

 

 

สามารถ Click เพื่อ Download

คู่มือหลักสูตร การวัดและประเมินผล ได้จาก Links ดังนี้

 

>> คู่มือแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ <<

>> คู่มือแนวทางการพัฒนา การวัดและการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ <<

>> หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ดาวโหลด เอกสารชุดแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  จำนวน ๘ รายการ

เล่ม ๑ แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

-  เล่ม ๒ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

-  เล่ม ๓ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

-  เล่ม ๔ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา

-  เล่ม ๕ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

-  เล่ม ๖ การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

-  เล่ม ๗ การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา

!!! แก้ไขเอกสาร  เล่ม ๗ การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา 

เล่ม ๘ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

ภาพกราฟิกสวยๆสำหรับครูโรงเรียนขนาดเล็กและทีมงานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 

การอ่านการเขียน | การคิดเลข | ทักษะการคิด1 | ทักษะการคิด 2 | ทักษะการสื่อสาร  
ทักษะชีวิต | การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  | คุณลักษณะที่พึงประสงค์

คู่มือการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้แนวทางมอนเทสซอริ

คูู่มือส่งเสริมความสามารถการอ่าน การเขียน การคิด และคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยตามแนวทางมอนเทสซอริ


หลักสูตรแกนกลางฯ ๕๑ กลุ่มสาระต่าง ๆ

หลักสูตรแกนกลางฯ..๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้...ภาษาไทย

ดูรายละเอียดไฟล์ PDF   

Download ไฟล์ Microsoft Word 

หลักสูตรแกนกลางฯ..๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้...คณิตศาสตร์

ดูรายละเอียดไฟล์ PDF   

Download ไฟล์ Microsoft Word 

หลักสูตรแกนกลางฯ..๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้...วิทยาศาสตร์

ดูรายละเอียดไฟล์ PDF   

Download ไฟล์ Microsoft Word 

หลักสูตรแกนกลางฯ ๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้...สุขศึกษาและพลศึกษา

ดูรายละเอียดไฟล์ PDF   

Download ไฟล์ Microsoft Word 

หลักสูตรแกนกลางฯ..๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้...สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ดูรายละเอียดไฟล์ PDF   

Download ไฟล์ Microsoft Word 

หลักสูตรแกนกลางฯ..๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้...ศิลปะ

ดูรายละเอียดไฟล์ PDF   

Download ไฟล์ Microsoft Word 

หลักสูตรแกนกลางฯ ๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้...การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ดูรายละเอียดไฟล์ PDF   

Download ไฟล์ Microsoft Word 

หลักสูตรแกนกลางฯ..๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้...ภาษาต่างประเทศ

ดูรายละเอียดไฟล์ PDF   

Download ไฟล์ Microsoft Word

หลักสูตรแกนกลาง 51

ดูรายละเอียดไฟล์ PDF   

Download ไฟล์ Microsoft Word

หลักสูตรแกนกลาง 51  ฉบับสี่สี แจกโรงเรียน

 

ดาว์นโหลด

          

 

ตัวชี้วัด  8  สาระ(หลักสูตรแกนกลาง 2551)


ไฟล์ .doc ดาวน์โหลด...คลิกที่นี่

เอกสารแนวทางพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น
 

ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่http://www.mediafire.com/view/?fauvji2u522fccj

ใฝ่ดี(11 ก.ย. 55)
 
 
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว
 

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2(3 ม.ค. 56)  

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3(3 ม.ค. 56)  

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4(3 ม.ค. 56)  

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.5(3 ม.ค. 56)  

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6(3 ม.ค. 56)  

 
 
admin : krusiri2012@gmail.com  tel:086-1957091